Kreyolizasyon

KREYOLIZASYON

Se Jinyò Diplesi (Junior Duplessis) ki kòmanse paj « Kreyolizasyon »an. Li se yon jèn Ayisyen ki renmen Ayiti anpil e ki te vle chache on jan pou li onore peyi a avèk lang Kreyòl la. Avèk Kreyolizasyon, li ta renmen travay avèk lòt Ayisyen pou yo kreye ansanm tout tip de resous (Videyo, Film, Liv, Jounal, Magazin, e latriye) sou tout kalite sijè pou Kreyòl la ka byen pran plas li kòm lang prensipal Ayisyen. Si ou ta renmen patisipe oubyen ba li yon ide, tanpri voye yon mesaj ba li sou junior@kreyolizasyon.com .

PRENSIP

Nan fanmi Kreyolizasyon an, nou aksepte tout Ayisyen. Nou selebre vodouizan, nou se zanmi kominote MMM/LGBT+ a, e nou respekte fanm. Nou pa p sipòte okenn diskriminasyon ki baze sou opinyon inyoran. Nou vle on Ayiti kote tout Ayisyen jwenn menm libète ak jistis yo bezwen.